Nieuwe statuten voor ASV Arsenal

Voorstel statutenwijziging

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 december 2017 was er geen voldoende meerderheid van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig om het voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten goed te keuren.

In de vergadering is besloten dat de leden tot 1 februari 2018 de gelegenheid hebben zich te laten informeren en uit te spreken over de voorgestelde statutenwijziging. Als blijkt dat er geen majeure bezwaren leven, zullen de nieuwe statuten via notariële akte worden opgemaakt.

Nadere informatie kunt u opvragen bij de secretaris van de vereniging,

Ernst Jongepier